De Regionale Technologische Centra (RTC's) hebben een specifieke opdracht ontvangen ter ondersteuning van duaal leren in het technisch en beroepsgericht onderwijs voor de periode van 1 oktober 2023 tot 31 augustus 2024.

De RTC’s ondersteunen scholen  die duale leertrajecten aanbieden of willen aanbieden. We zullen diverse acties ondernemen om duaal leren als volwaardige leervorm te versterken. Het gaat onder andere om het faciliteren van werkplekleren en het versterken van samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Ten slotte willen we ook exploreren hoe XR-mogelijkheden (Extended Reality) kunnen ingezet worden om extra competentieontwikkeling mogelijk te maken.

Het project wordt gefaseerd uitgerold, beginnend met een voorbereidende fase met als doel het werkveld te verkennen, gevolgd door uitvoering en afsluiting met reflectie en planning voor het schooljaar 2024-2025.

Tijdens de uitvoeringsfase zullen de RTC's lokale partnerschappen bevorderen, hands-on ondersteuning bieden aan lokaal gerichte projecten, duaal leren positief belichten, scholen en onderwijsinstellingen ondersteunen en bijdragen aan de verspreiding van (digitaal) leermateriaal en gesimuleerde werkplekken.

De RTC’s zullen hiervoor complementair samenwerken met o.a. de sectorale partnerschappen, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de provinciale overlegfora en de pedagogische begeleidingsdiensten.

In de laatste fase, reflectie en planning, wordt een jaarverslag opgesteld en worden acties voor het schooljaar 2024-2025 geïntegreerd in het Vlaamse schooljaargebonden RTC-actieplan. De Vlaamse Stuurgroep RTC wordt geïnformeerd en geconsulteerd.

Heb je vragen of opmerkingen over duaal leren?

Dan kan je bij RTC Vlaams-Brabant terecht bij Karen Van Herck: karen.vanherck@rtc.vlaamsbrabant.be